فصلنامه

تحلیل رابطه وضعیت رفاهی و امنیت اجتماعی

تحقیق حاضر با تاکید بر متغیر وضعیت رفاهی، میزان برخورداری از امنیت اجتماعی را در شرايط فعلی مورد بررسی قرار می دهد.

امنيت بهداشتی، امنيت شغلي، امنيت عاطفي و امنيت اخلاقي به عنوان ابعادي از امنيت اجتماعي برآورد و تفاوت این ابعاد به لحاظ وضعیت رفاهی افراد مورد مقایسه قرار گرفته است.

این تحقیق از نوع پیمایشی است که طی آن با 420 نفر از اعضای خانواده های ساکن در منطقه شمال و جنوب تهران مصاحبه شده است.

برای تحلیل داده ها از آزمون F استفاده شده است.

یافته ها نشان می دهد که بین امنیت اجتماعی و وضعیت رفاهی رابطه موثر و معنی داری وجود دارد.

همچنین سطح برخورداری از امنیت بهداشتی، شغلی، امنیت عاطفی و اخلاقی به نوبه خود تاثیر زیادی بر امنیت اجتماعی به عنوان شاخص ترکیبی از سطوح گوناگون امنیت را نشان می دهد. 

واژگان کلیدی: امنیت اجتماعی، امنیت اخلاقی، امنیت بهداشتی، امنیت شغلی، امنیت عاطفی

منبع: نویدنیا، منیژه (1387)، تحلیل رابطه وضعیت رفاهی و امنیت اجتماعی؛ تحقیقی در شهر تهران، تهران: فصلنامه امنیت و نظم، سال اول، شماره یک.

Dr Manijeh Navidnia

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن