مجلات

زنان، هویت و امنیت اجتماعی

در این مقاله بر اساس این فرض که هویت بر بنیاد دو عامل کلیدی نسبت ویژگی های اکتسابی- انتسابی و نسبت اولویت به قضاوت دیگران- خود، به دو نوع هویت فعال و انفعالی قابل طبقه بندی است، تاثیر برخورداری از امنیت اجتماعی بر هویت زنان بررسی شده است.

این تحقیق پیمایشی با در نظر داشتن متغیرهای تحصیلات و اشتغال به عنوان ویژگی های اکتسابی و متغیر سن و زیبایی به منزله خصایص انتسابی و متغیرهای دینداری و تاهل به عنوان متغیرهای قضاوت، انجام شد و سنجه امنیت اجتماعی بر اساس سه بُعد امنيت فکری، امنيت عاطفی و امنيت اخلاقي ساخته شد.

نمونه این تحقیق 1260 نفر از زنان ساکن در شهر تهران بود. یافته ها حاکی از آن است که زنان برخوردار از امنیت در حد قابل ملاحظه ای هویت فعال دارند.

زنان متاهل و جوانی که بیش از زنان مجرد و سن بالا از امنیت اجتماعی برخوردارند، هویت فعال داشتند.

زنان تحصیلکرده با بهره مندی از امنیت اجتماعی بالاتر، بیش از دیگر زنان دارای هویت فعال بودند.

زنان دیندار و زیبایی که امنیت اجتماعی کمی داشتند، هویت انفعالی داشتند.

لذا، هویت فعال زنان بیش از آن که متکی به ویژگی های اکتسابی و اتکا به داوری خویش باشد، در گرو برخورداری از امنیت اجتماعی است.

کلید واژگان: امنیت اجتماعی، امنیت اخلاقی، امنیت فکری، امنیت عاطفی، هویت فعال، هویت منفعل.

Dr Manijeh Navidnia

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن