فصلنامه

چندگانگی امنیت؛ امنیت ملی، عمومی و امنیت اجتماعی

موضوع این مقاله تحلیل مفهوم امنیت اجتماعی است. هدف مقاله به دست دادن تحلیلی جامعه شناسی از امنیت اجتماعی همراه با سازوکارهای تبیین کننده آن است.

همچنین طرح این پدیده مدرن از حیث جایگاهش، در میان امنیت ملی و امنیت عمومی مدنظر قرار گرفته است

و به تفاوت این سطوح در زمینه نقش دولت، مردم، ابزارها و سازوکارهای مورد استفاده، سبک مدیری، ساختار سازمانی، تهدیدات و سرمایه پرداخته شده است.

با در نظر داشتن این نکته که مفهوم امنیت اجتماعی آن چنان که شایسته است مورد تامل جامعه شناسانه قرار نگرفته است و از غنای علمی چندانی بهره مند نیست.

لذا، نگارنده جهت به دست دادن تحلیل و تبیین جامع و مانعی از امنیت اجتماعی، نقد علمی خوانندگان را به عنوان خطوط راهنما به یاری می طلبد.

کلید واژه ها: امنیت اجتماعی، امنیت ملی، امنیت عمومی، امنیت داخلی.

منبع: نویدنیا، منیژه (1384)، چندگانگی امنیت؛ امنیت ملی، عمومی و امنیت اجتماعی، تهران: معاونت اجتماعی ناجا، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی، شماره دوم و سوم، صفحه 58-35.

Dr Manijeh Navidnia

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن