کتاب

بررسی ابعاد امنیت اجتماعی

بررسی ابعاد امنیت اجتماعی

(مطالعه در بین خانواده های ساکن شهر تهران)

رساله دکتری جامعه شناسی (ph.D)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

استاد راهنما: دکتر باقر ساروخانی

استادان مشاور: دکتر غلامعباس توسلی و دکتر سیف اله سیف اللهی

نگارش: منیژه نویدنیا

سال تحصیلی: 1384-1383

فهرست مطالب

چکیده

بخش اول: مبانی و تبیین نظری تحقیق

فصل اول: کلیات

مقدمه

1. بیان مساله تحقیق

2. اهمیت و ضرورت تحقیق

3. اهداف تحقیق

4. تعریف مفاهیم و اصطلاحات

          1-4. امنیت اجتماعی و مفاهیم مرتبط

فصل دوم: زمینه و تاریخچه موضوع تحقیق

1. رویکردهای اصلی پیرامون ماهیت امنیت

          1-1. امنیت منفی

          2-1. امنیت مثبت

2. تعاریف رایج درباره امنیت اجتماعی

          1-2. باری بوزان

          2-2. اُل ویور

          3-2. بُرن مولر

          4-2. رابرت ماندل

          5-2. جمع بندی

فصل سوم: الگوی اولیه جامعه شناسی امنیت در اندیشه اگوست کنت

1. ساخت درونی جامعه

2. عوامل اجماع

3. امنیت و جامعه شناسی امنیت به تعبیر کنت

4. ارزیابی

فصل چهارم: جامعه شناسی امنیت در نظریات امیل دورکیم

1. انواع همبستگی

2. انواع جوامع

3. انواع حقوق

4. عامل اجماع

5. امنیت و جامعه شناسی امنیت به تعبیر دورکیم

6. ارزیابی

فصل پنچم: مارکسیسم و جامعه شناسی امنیت

1. انسان در کار

2. زیربنا و روبنا

3. نبرد طبقاتی

4. نئومارکسیسم

5. امنیت از دیدگاه مارکس

6. ابعاد امنیت در مارکسیسم

7. جایگاه امنیت اجتماعی در نظریات مارکس

8. امنیت شغلی

9. ارزیابی

فصل ششم: دیدگاه کنش متقابل نمادین و امنیت

1. خود از نگاه مید

2. روابط متقابل نمادین

3. مید و جامعه

4. امنیت و نماد

5. معنای امنیت در گرو کنش متقابل

6. ارزیابی

فصل هفتم: ره آورد نظری تالکوت پارسنز

1. نظام اجتماعی

2. نظام اجتماعی به عنوان مرجع تحلیل

3. نظام اجمتماعی به عنوان یک نظام کنش

4. خُرده نظام های جامعه

5. نهادهای متناظر با خُرده نظام های جامعه

6. تحلیل کارکردی جامعه

7. امنیت در دیدگاه پارسنز

8. جامعه شناسی امنیت پارسنزی

9. ارزیابی

فصل هشتم: الگوی نظری آنتونی گیدنز درباره امنیت

1. امنیت از نگاه گیدنز

2. اعتماد و امنیت

3. اعتماد در روابط چگونه حاصل می شود

4. صمیمیت و امنیت

5. اضطراب و عدم امنیت

6. رهایی از چشم انداز گیدنز

7. ارزیابی

فصل نهم: جمع بندی بر مبنای مفروضات نظری جامعه شناسان

1. ماهیت جامعه

2. ماهیت امنیت اجتماعی

3. وجوه اشتراک و افتراق جامعه شناسان و صاحبنظران امنیتی

فصل دهم: خانواده و ابعاد آن

1. تعریف خانواده

2. اشکال خانواده

3. نقش خانواده در ساخت اجتماعی

4. خانواده، گروه نخستین

5. خانواده از دیدگاه کارکردگرایی

6. خانواده از دیدگاه ستیز

7. تغییر شکل خانواده

8. مروری بر پیشینه تاریخی خانواده در ایران

9. مشخصات خانواده امروز ایرانی

          1-9. ازدواج

          2-9. تفاوت سطوح تحصیلی

          3-9. توزیع اقتدار

          4-9. تعارض بین دو نسل

          5-9. اختلافات خانوادگی

فصل یازدهم: چهارچوب نظری تحقیق

1. امنیت

2. امنیت اجتماعی

          1-2. ابعاد امنیت بر حسب منشاء تهدیدات

          2-2. مکانیسم های تحقق امنیت اجتماعی

3. امنیت اجتماعی خانواده

          1-3. مدل تحلیلی تحقیق

          2-3. فرضیات کلان تحقیق

3-3. فرضیات خُرد تحقیق

4-3. تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق

          1-4-3. امنیت جانی

          2-4-3. امنیت بهداشتی

          3-4-3. امنیت مالی

          4-4-3. امنیت شغلی

          5-4-3. امنیت عاطفی

          6-4-3. امنیت اخلاقی

          7-4-3. متغیرهای مستقل تحقیق

فصل دوازدهم: مبانی روش شناختی تحقیق

1. جامعه آماری

2. روش نمونه گیری

          1-2. روش تعیین حجم نمونه

          2-2. روش تعیین واحدهای نمونه

3. روش تحقیق

          1-3. روش اسنادی

          2-3. روش پیمایش

4. ابزار گردآوری اطلاعات

          1-4. روایی

          2-4. اعتبار

          3-4. متغیرهای تحقیق و ارتباط آن با سوالات پرسشنامه

5. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

بخش دوم: دستاوردهای تحقیق

مشخصات جمعیت نمونه

فصل سیزدهم: منطقه سکونت و تاثیر آن بر ابعاد امنیت اجتماعی

1. میزان امنیت جانی و منطقه سکونت

2. میزان امنیت بهداشتی و منطقه سکونت

3. میزان امنیت مالی و منطقه سکونت

4. میزان امنیت شغلی و منطقه سکونت

5. میزان امنیت عاطفی و منطقه سکونت

6. میزان امنیت اخلاقی و منطقه سکونت

7. آزمون معنی داری t

8. امنیت اجتماعی و منطقه سکونت

فصل چهاردهم: جنسیت و تاثیر آن بر ابعاد امنیت اجتماعی

1. امنیت و جنسیت

فصل پانزدهم: میزان تحصیلات و تاثیر آن بر ابعاد امنیت اجتماعی

1. امنیت اجتماعی و تحصیلات

فصل شانزدهم: نوع شغل و تاثیر آن بر ابعاد امنیت اجتماعی

1. امنیت اجتماعی و شغل

فصل هفدهم: عمر خانواده و تاثیر آن بر ابعاد امنیت اجتماعی

1- امنیت اجتماعی و عمر خانواده

فصل هیجدهم: وضعیت رفاهی خانواده و تاثیر آن بر ابعاد امنیت اجتماعی

1. امنیت اجتماعی و وضعیت رفاهی خانواده

نتیجه گیری

پیشنهادات

– منابع

– پیوست

چکیده انگلیسی

Dr Manijeh Navidnia

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن