فصلنامه

بررسی رابطه امنیت اجتماعی و سبک زندگی

در این مقاله تاثیر امنیت اجتماعی بر سبک زندگی بررسی شده است.

با این فرض که دو نوع سبک زندگی اختیاری و اجباری، بر بنیاد دو بُعد اساسی نسبت انتخاب فردی- الزام اجتماعی و میزان بروز آشکار- پنهان رفتارها، قابل طبقه بندی است.

سنجه امنیت اجتماعی نیز در دو بُعد امنیت شغلی و امنیت منزلتی ساخته شد.

این تحقیق از نوع پیمایش است و نمونه مورد مطالعه با روش نمونه گیری خوشه ای از میان افراد 25 سال به بالای ساکن در شهر تهران با استفاده از فرمول کوکران 2160 نفر بوده است.

برای تحلیل داده ها از آزمون t استفاده شده است.

یافته ها حاکی از آن است که افراد با امنیت اجتماعی بالاتر، متعلق به سبک زندگی اختیاری هستند و افراد با امنیت اجتماعی کمتر، دارای سبک زندگی اجباری بوده اند.

افرادی که امنیت شغلی کمتری دارند، بیشتر سبک زندگی خویش را تحت تاثیر الزامات و فشارهای اجتماعی سامان می دهند.

همچنین افراد با امنیت منزلتی پایین تر، امتناع بیشتری در بروز رفتارهای آشکار خویش داشته و به پنهان کاری می پردازند.

لذا، سبک زندگی اختیاری هم در کل، تابعی از امنیت اجتماعی است و هم ابعاد امنیت اجتماعی تاثیر معناداری بر ابعاد سبک زندگی اختیاری دارند.

کلید واژگان: امنیت اجتماعی، امنیت شغلی، امنیت منزلتی، سبک زندگی اختیاری و اجباری.

منبع: نویدنیا، منیژه (1393)، بررسی رابطه امنیت اجتماعی و سبک زندگی (تحقیقی در شهر تهران)، خلخال: فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال، سال 11، شماره 41

Dr Manijeh Navidnia

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن