فصلنامه

تحلیل رابطه امنیت اجتماعی و هویت ایرانی

مقاله حاضر با تاکید بر نقش امنیت اجتماعی به مطالعه تأثیر آن بر هویت ایرانی می پردازد و ضمن بررسی مفهومی امنیت اجتماعی، با بررسی میزان برخورداری خانواده ها از امنیت اجتماعی، نحوه مراودات آنان را با گروههای هویتی مورد بررسی قرار می دهد.

امنيت فکری، امنيت شغلي و امنيت اخلاقي به عنوان ابعادي از امنيت اجتماعي برآورد و نوع مراودات خانواده با گروه های هویتی مختلف، به حسب تفاوت ابعاد  امنیت اجتماعی مورد مقایسه قرار گرفته است.

این مقاله از دو بخش اسنادی و پیمایشی تشکیل شده است.

به دو سوال تحقیق بر اساس قسمت اسنادی پاسخ داده شده است و سوال سوم مبنی بر رابطه امنیت اجتماعی و هویت بر اساس پیمایش است که طی آن با 420 خانواده ساکن در منطقه شمال و جنوب تهران مصاحبه شده است.

برای تحلیل داده ها از آزمون F استفاده شده است.

یافته ها نشان می دهد که برخورداری از امنیت اجتماعی با پذیرش هویت های گوناگون و قبول مراوده و تعامل با آنها، رابطه معنی داری دارد.

همچنین سطح برخورداری از امنیت فکری، شغلی و اخلاقی به نوبه خود تأثیر زیادی بر امنیت اجتماعی به عنوان شاخص ترکیبی از سطوح گوناگون امنیت در اجتماع را نشان می دهد. 

کلید واژگان: امنیت اجتماعی، امنیت اخلاقی، امنیت فکری، امنیت شغلی، هویت فردی، هویت جمعی

منبع: نویدنیا، منیژه (1385)، تحلیل رابطه امنیت اجتماعی و هویت ایرانی، آشتیان: فصلنامه تخصصی جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان، سال دوم، شماره سوم.

Dr Manijeh Navidnia

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن